سفارش تبلیغ
صبا

فرار از خود

 

روز به روز با پیشرفت علوم مختلف بر اطلاعات انسان ها نسبت به ساختار وِیژه ونظم وجودی حیرت آمیز در موجودات عالم افزوده می شود وبه مرورزمان صدها رشته تخصصی در مراکز علمی جهان به رشته های علوم افزوده می شود وهر روز شاهد کشف اطلاعاتی جدید در دانش انسانی نسبت به ساختار ویژه ونظم درونی وارتباط تنگاتنگ موجودات نسبت به هم می باشیم مع الاسف همین موجودی که تمام این علوم را کشف می کند واین همه صنایع را اختراع می نماید ،همان انسانی که برای کشف ذره واتمی از ذرات این عالم سال ها وقت صرف می کند از ساختار ویژه وجودی خویش غافل است ودر حالی که عقلا وفطرتا تمام ذرات هستی را قانون مند وبرخوردار از هندسه وجودی می داند هنوز به این باور نرسیده است که وجود خویش نیز قانون مند ،هدفدار ودارای هندسه ی وجودی خاص خود می باشد ،هنوز نپذیرفته که برای رسیدن به خوشبختی باید ابعاد وجودی خود ،ساختارآن وقوانین حاکم برآن راشناخت تابتوان در زندگی بهترین وارزشمندترین انتخاب ها ،ارتباط ها ،رفتارها وافکار راداشته باشد .

حقیقت تلخ تراین است که اکثر انسان ها دچار بیماری خطرناک خود فراموشی ویا به عبارتی فرارازخود می باشند آنها ترجیح می دهند خود را به چیزی غیرازدرونشان مشغول وسرگرم نمایند حتی به مطالعات ورشته های گوناگون بلکه مطالعاتی غیر سودمند وعمر تلف کن روی میاورند ولی حاضرنیستند به مطالعه نفس خویش بپردازند وباخودروبروشوند عجیب آنکه با فرارازخودونیازهای اساسی خود به دنبال خوشبختی ودر جست وجوی آرامش هستند!


متاسفانه فرار از خود ووحشت از خود به حدی است که بیشتر مردم برای خوشبخت شدن به جای شناخت خود به شناخت غیر خود روی می آورند هنگامی که خود حقیقی شناخته نشود معشوق، مطلوب وهدف انسان هم ناشناخته می ماند واو تمام عمر خود رادرپی معشوق ها واهداف دروغین تباه می کند،اینجاست که به عمق فرمایش مهم وتکان دهنده امیرالمومنین علی علیه السلام پی برده میشود که فرمود: (عجبن لمن ینشد ضالته وقداضل نفسه فلا یطلبها =درشگفتم از کسی که گمشده خود را می جوید اما خویشتن را گم کرده وآنرا نمی جوید ) به همین دلیل است که هرچه دانش انسان بیشتر شده او کامیاب تر نشده است ،زیرا بشر دانش خود را در غیر خود افزایش داده وهرچه جلوتر رفته از خود دورتر وبیگانه تر شده است وروز به روز بر اشتباهات ،خطرات وسردرگمی های خود افزوده است ،چون برای خدمت به کسی تلاش می کند که درک درستی از او ندارد امام علی علیه السلام میفرمایند :(من شغل نفسه بغیرنفسه تحیر فی الظلمات وارتکب فی الهلکات =هرکس خود را به غیر از خود مشغول کند در تاریکی ها سرگردان ودر گرداب هلاکت فرو می رود )فلذا بدون شناخت صحیح از خود تفکر وتعقل صحیح وبرنامه ریزی درباره خود محال است. به همین دلیل است که امام رضا علیه السلام میفرمایند :(افضل العقل معرفه الانسان نفسه =بالاترین عقل خودشناسی انسان است )با توجه به قانون مند بودن نفس نتیجه میگیریم که اگر کسی خود ،قواعد حاکم برنفس خود را خوب بشناسد، شناخت دیگران برای او آسان میگردد .حضرت علی علیه السلام میفرماید :(کیف یعرف غیره من یجهل نفسه =کسی که خود را نمی شناسد چگونه دیگران رابشناسد ویا می فرمایند :(من جهل نفسه کان بغیر نفسه اجهل =کسی که خودرا نمی شناسد به غیر خود جاهل تر است)

حال برای شناخت نفس دو قایده ذکر مینماییم 1-شناخت نفس وقواعد حاکم برآن در وجود خودمان راحت سریع وشفاف میباشد چون این شناخت شهودی ودرونی است ماهیچ فاصله ای با آن نداریم 2- قانون مند بودن نفس :روح هم مانند سایر آفریده ها از هندسه ونظم درونی برخوردار است ،خدای متعال می فرماید الذی خلق فسوی وقدر فهدی =همان که آفرید وهماهنگی بخشید وآنکه اندازه گیری کرد وسپس هدایت نمود طبق این آیه هیچ مخلوقی از این چهارقایده مستثنی نیست 1-خلق =فراهم آوردن اجزاءوجودی هرچیز 2-تسویه =چینش اجزای موجود وهماهنگی بین آنها 3-تقدیر =برخوردار شدن از ساختار هندسی واندازه دار شدن ذات اجزاء4-هدایت =هدایت سوی هدف ومقصد لایق هریک از موجودات هرچند روح ما مجرد است ودرک وفرض ساختارهندسی به معنایی که در اشیای مادی میبینیم در روح ما قابل تصور نیست، اما حدود وجودی در هریک از قوای نفس ونیزروابط وجودی دقیق بین قوای مختلف واندازه ها وچینش هایی که اختصاص به ماده ندارد در ذات نفس وروح ما قراردارد.

فلذا نتیجه میگیریم خودشناسی مهم ترین ،ضروری ترین وسودمندترین شناخت در زندگی ماست خداوند قادر حکیم حب ذات وعشق به خویشتن را در نهاد همه ی انسان ها قرار داده است همه ی انسان ها بدون استثنا طالب خوشبختی شادی وآرامش وکمال ان هم به میزان نامحدود هستند اما تنها کسانی به خوشیختی حقیقی وماندگار می رسند که که به خودشناسی به معنای حقیقی آن رسیده باشند .(1)

--------------------------------------------------------------------------------

غررالحکم ،ج 2 ص 340-غررالحکم ،ج5ص426-بحارالانوار ،ج75ص355-غرر الحکم ،ج4ص565-غررالحکم، ج5ص 334-سوره مبارکه اعلی آیه 2و3-اقتباس از کتاب ضرورت خودشناسی استاد شجاعی


کلمات کلیدی :

صله با اصل


اهل بیت پیامبر ریشه واصل کرم وصاحب نعمت های خداوند هستند چراکه آن ها خلیفه وجانشین خدا ومظهر او هستند وتمامی مجاری وراههای نعمت ها به دست آن هاست آن ها عنصر وجود واصل ریشه نیکوکاران وپایه های خوبان وسیاست گزاران بندگان خدا وارکان و پایه شهر هاو در های ایمان وامین های خداوند هستند اهل بیت علیهم السلام چراغ های شب تار وپرچمداران تقوی ودارندگان عقل کامل وپناهگاه مردم و وارثان انبیا وصاحب نیکوترین دعوتها ومحبت های بالغانه خدا براهل دنیا وآخرت می باشند آنها محل های شناخت حقیقی خداوند منازل برکت او معدن های حکمت او حافظان سراو وحاملان کتاب او هستند آن ها برگزیده او سپاه وحزب او گنجینه های دانش او راه او ونور او می باشند خداوند آنها را برای خلافتش بر روی زمین ویاورانی برای دینش ومفسران وحی واساس وپایه های توحیدش وگواهان برخلقش ونشانه هایی برای بندگانش قرار داده است هرکس از راه آنها روی گردان شود از دین خدا خارج شده آنکه با آنها همراه باشد به حق وسعادت میرسد حق وحقیقت با آنها ودر خاندان آنها واز ناحیه ی آنها ومتوجه به سوی آنهاست بازگشت همه ی مردم به سوی آنها وحساب همه ی مردم برعهده آنهاست هرکه منکر آنها باشد به ناامیدی وبن بست می رسد وهرکه از آنها جداشود گمراه می شود وهرکس به آنهاتمسک جوید رستگار می شود وهرکس به آنها پناه برد در امان است وآسوده خواهد بود وهرکس آنها را تصدیق کند وقبول داشته باشد در سلامت است وهرکس به ریسمان آنها چنگ زند هدایت یافته است پیروآنها اهل بهشت است ومخالف آنها اهل جهنم است منکر آنها کافر است وجنگ کننده با آنها مشرک است هرکس آنها را رد کند در درک اسفل پایین ترین مرتبه ی جهنم است خداوند آنهارا به صورت نورهایی در گرداگرد عرش خود قرار داد سپس برانسان ها منت نهاد وآن ها را در دسترس مردم قرار دادپذیرش ولایت آنهانشانه ی نیکویی فطرت وساختار وجودی وشاکله انسان هاومایه پاکیزگی روح وکفاره گناهان آن هاست (1)

رابطه ی ما با ایمه معصومین علیهم السلام یک ارتباط وجودی است وجود باعظمت آن بلند مرتبگان اصل وحقیقت وجود ماست آنان همان روح الهی اند که در همه ی انسان ها پرتو وتجلی دارند وهمه ی ما ذاتا سهمی از وجودمان از سنخ وجودآنها وتابش وتجلی آنان است امام باقر علیه السلام میفرمایند :(ان الله خلقنا من اعلی علیین وخلق شیعتنا مما خلقنا وخلق ابدانهم من دون ذلک فقلوبهم تهوی الینا لانها خلقت مما خلقنا) همانا خدا مارا از اعلی علیین آفرید ودل های شیعیان مارا از آنچه مارا آفریده آفرید وپیکرهایشان را از درجه پایینش آفرید از این رو دل های شیعیان به ما متوجه است زیرا از آنچه ما آفریده شده ایم آفریده شده اند همه ی انسان ها اهل بیت را در وجود خویش دارند فقط باید آن مایه ی فطری ونفخه ی الهی را در خود تقویت کنند تا پیامبروآل ایشان در وجود آنان بیدار وزنده شوندوپرتو آنها در وجودشان تجلی کند نسبت اهل بیت علیهم السلام به ما از نسبت پدر ومادر به ما نزدیک تروشدید تر وقوی تر است والدین ما اصل وریشه جسمانی وبعد حیوانی ومادی ودنیایی ماهستند در حالی که اهل بیت اصل ما وحقیقت روح وذات ما وریشه ی بعد انسانی والهی وابدی ما هستندآنها اصل ووالدین قدسی والهی ما وواسطه ما به حق متعال هستند بدون پیوند با آنها وبدون شروع از آنها پیوند ما واتصال حقیقی ما با خداوند محال است (من ارادالله بدءبکم )هرکسی که اراده رسیدن به خدا را کرد از شما شروع میکند پس مااولا محتاج شناخت وثانیا ارتباطی عمیق با ایمه علیهم السلام هستیم شان انسان به قدری بالاوباارزش است که خداوند برای هدایت اوبه کمترازمعصوم راضی نیست چون کمترازآن لایق مانیست واین رابطه وپیوند راخدای متعال در قرآن اینگونه بیان میفرماید :والذین یصلون ما امرالله به ان یوصل ...کسانی که با آن چه که خداوند به پیوستی باآن امر کرده پیوند برقرار میکنند .امام صادق علیه السلام ذیل این آیه میفرمایند وغایه تاویلها صلتک ایانا غایت وتاویل این آیه پیوند تو با ماست ...(2)

1-زیارت جامعه کبیره

2-اقتباس ازکتاب آشتی با امام زمان استاد شجاعیکلمات کلیدی :

بابای من ...

مینیاتور استاد فرشچیان


بابای من ،بابای غریب! ...ازتو کمی غربت ارث بردم تنهاتر که میشم باباصدایت میزنم ، غریب کنارغریب ،اونوقت تو دریای وجودت غرق میشم وآرزو میکنم همیشه تواین بیکرانه بمونم تا ابد...
بابا کنار تو که هستم وقتی توهستی ،آغوشت، گرمی وجودت، فنا میشم دروجودت!دیگه نیستم ، تو هستی تو! سکینه ات قلب من روتسخیرمیکنه و عشق برام معنا میشه تو آروم آروم میسوزونی وآب میکنی ...کبد سوخته روکسی چه میدونه؟ ...قلم شکست!

بابا تو چشمای مهربون وآسمونیت چه قدر خدا دیدنی میشه، اصلابعضی وقتها چه قدر مثل خدایی ،بی کران،بابای بیکران من ...

یتیم بودنم رو این روزها بیشتر حس میکنم هروقت بیشتر به جلال وجبروتت فکرمیکنم ... بابا دیگه خیلی خستم ،من و همه خسته ایم تو رومیخوایم نوازش دستای تو ، دستای خدا ! تورومیخوایم نگاه به صورت تو ،صورت خدا...هنوز باید پشت در بشینیم ؟بابا ماهم یتیمیم مثل یتیمهای کوفه ...تنهاییم، تنهایی سخته تو اینوخوب میدونی نه؟

غریب من!طعم غربت چشیدن عادت بچه های تو است ،مقتدر مظلوم من، ای بی کران من ...بابا ی من نمی خواهی سری به بچه های غریبت بزنی برای قدری نوازش...؟

راستی یادم رفت تولدت مبارک رب ممکن الوجودمن...کلمات کلیدی :

نفس مون از جای گرم بلند میشه !حرفیه؟

امروز داشتم قرآن رو تورق میکردم به آیه ی فوق العاده ای برخورد کردم :
لا تجد قوما یومنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا ءاباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولیک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم ورضواعنه اولیک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون
هیچ قومی را که ایمان به خدا وروز رستاخیز دارند نمی یابید که با دشمنان خدا وپیامبرش دوستی کنند هرچند پدران یا پسران یا برادران یا خویشاوندانشان باشندآنان کسانی هستندکه خدا ایمان رابرصفحه ی دلهایشان نوشته وبا روحی از ناحیه خودش آنها را تایید فرموده وآنها را در باغهایی بهشتی وارد می کند که نهرها از پای درختانش جاری است جاودانه در آن میمانند خدا از آنها خشنود است وآنان نیز ازاو خشنودندآنها حزب الله اند بدانید حزب الله پیروزان ورستگارانند
آیه 22 مجادله
وقتی این آیه رو خوندم بذارید اول براتون بگم آی جیگرم حال اومد ...آی جیگرم حال اومد ...یه باردیگه بگم ؟آی جیگرم حال اومد ...اول خدا خصوصیات بچه حزب اللهیا رو میگه فرقی هم نمیکنه حزب الله ایران باشه ،حزب الله لبنان باشه یا بحرین یا یمن یا مصر یا تونس یا ... بعد حسابی بهشون وعده میده که من اینها رو با روح خودم تایید میکنم ،حمایت میکنم ، ازشونم راضیم هواشونم دارم ،آخرش هم قول میده که اینها پیروزند،به به! چی دیگه ازاین بهتر چه پشت گرمی ازاین بالاتر! دیدید بعضی از این روشنفکر نماها وقتی یه حزب اللهی می بینند مخصوصا اگه ریشم داشته باشه !ودیگه واویلا اگه دم از امام ونظام ودین واین چیزها هم بزنه !تندی میگن :اینها نفسشون از جای گرم بلند میشه بابا خب راست میگن دیگه اینجانب همین جا از جانب امت حزب الله کل عالم اعلام میکنم :ما نفس مون از جای گرم بلند میشه ما به کوری چشم دشمنان خدا هم پشت داریم هم مشت ، پشت ما خداست خودش گفت من حزب الله رو با روح خودم حمایت میکنم وآنها پیروزوغالبند ،معلوم که نفسمون از جای گرم باید بلند شه !کی بزرگ تراز رب العالمین؟ اون پشت ماست ما زلف نفسمون  رو به زلف خدا گره زدیم برای همینم نفس مون از جای گرم بلند میشه اگر از جای گرم بلند نمی شد که انقلاب نمیکردیم ،هشت سال با کل دنیا جنگ نمی کردیم، اگر امام ما نفسش از جای گرم بلند نمی شد که نمی گفت شوروی درحال فرو پاشی است، اگر الان آقا نفسش از جای گرم بلند نمیشد که نمی گفت سرنوشت انقلابهای منطقه پیروزی است اصلا جنس حزب الله چون خدایی چون توکل داره جنس پیروزی ،اولش گفتم ما هم پشت داریم هم مشت ،پشت رو که گفتم اما مشتمون هم تو دهن دشمنای خداست .آی بچه حزب اللهیا بیایید همه باهم داد بزنیم :

دنیا بداند ما نفس مون از جای گرم بلند میشه !حرفیه؟کلمات کلیدی :

زنگ آخر...

درررینگ ...درررینگ ...درررینگ...
-وقت تمام شد!
من، نوبت من، نه !باورم نمیشه
-سرت رابرگردان ،برگرد و زنگهای قبل راببین !نگاه کن
وای این منم نه ،من نمیتونم ،این من نیستم آخه چرا؟من باید برگردم ،نمیشه از زنگ اول شروع کرد؟
-هرگز !زنگ آخر است ...بازگشتی نیست ،زنگ آخر آخرش
یعنی، یعنی همه چی تموم شد
-همه چیز نه ولی عمرتو آره
غلط ،غلط کردم ای کاش،ای کاش ...
-ای کاش زودتر حواست را جمع میکردی مگر در قرآن نخواندی:کل نفس ذایقه الموت ...علیکم بانفسکم ...
آخه الان ؟اینجا ؟نه ،باید یه جوری فرار کنم ،قرارما این نبود من ....
 -راهی برای فرار نیست ...
باید یه کاری کرد خدایا تو ارحم الراحمینی من به تو محتاجم خدای من ...
-یک بار دیگر به زنگ های قبل نگاه کن شاید ...
آه حسین ...حسین...حسین ...حسین ..روضه ...
السلام علیک یا ابا عبدالله ...

ادامه مطلب...

کلمات کلیدی :

شطحیات

تازه فهمیدم نفهمیدم آخدا به حق نفهمیده هام کمکم کن که نفهمیده هام رو بفهمم... آخه من عاشق نفهمیده های با ارزشم هستم
از اونجایی که فهمیدم نفهمیدم معلوم شد یه خبرهایی تو این عالم هست وگرنه هیچ وقت نمی فهمیدم که نفهمیدم ...
اصلا همین که فهمیدم باید بفهمم خودش یه معجزه تو زندگیم بود آخه داشتم یواش یواش به این نتیجه میرسیدم که ممکنه بشه هیچ وقت نفهمید فکرش رو بکن فکرمیکردم شاید نباید بفهمم اما الان داد میزنم فریاد میکشم که ایها الناس من باید بفهمم ...
-خب حالا این همه دادوبیداد میکنی بفهمی که چی بشه ؟
-خب بفهمم که زندگی کنم...
-خب مگه تا حالاچی کار میکردی ؟
-خب مردگی ...
-مردگی دیگه چیه؟
-یه جور زنده بودن خاص
-اونوقت زندگی چیه ؟
-یه جور مردن خاص یه جور سوختن یه جور نبودن یه جور ندیدن ولی دیدن ...
-چی ؟
-زندگی یعنی که (او) آموختن
عاشقانه ،ذره ذره پیش(واحد) سوختن
سوختن در پیش دلبر این چنین
نزد عاشق زندگی باشد همینکلمات کلیدی :

صفحه ی نفس

قال امیرالمونین علی علیه السلام :العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها

عارف آن است که خویشتن را بشناسد و نفسش را آزادکند وصفحه ی نفس خویش را از هرچه که اورا از خدا دور می نماید پاک کند

به وجودت بنگر توهستی !وهستی هست ،هستی که دوتا نیست ،وهستی غیرخدانیست ،اوهست ولاغیر وتو عبدخدایی !همین ...

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

 صفحه ی نفس تو ،جدول وجودی تو ،قلب تو خانه خداست ،القلب حرم الله فلاتسکن فی حرم الله غیرالله ،در حرم خدا غیرش را  راه نده !

ازآنچه مینگری ومیشنوی در صفحه ی نفست نقشی بسته خواهد شد صفحه ی نفست را نقاشی نکن !(همون شلوغ پلوغ خودمون )

از استادم شنیدم اهل معرفت حتی بی جهت سرخویش را نمی چرخاندند و نگاه نمیکردند که در قلبشان صفحه ای لغو نقش بنددتا قلبشان از نقش های رنگارنگ رنگی نشود وزنگار نگیرد

(یعنی قلبشون رودربست برای خدا خالی میکردن تا ازخود خدا پر بشه)

نتیجه:قدر خودت رو بدون ومراقب خودت باش شنیدم میگن زود دیر میشه!کلمات کلیدی :
   1   2      >