سفارش تبلیغ
صبا

لزوم امامت ازمنظر حافظ

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید/که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها /شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

پیر مغان کیست؟ پیر مغان انسان کامل است ،انسان راه رفته است ،ولّی خداست. انسان کامل راه و رسم منزل‌ها را می‌شناسد. دشواری و صعب العبوری راه را می شناسد؛حافظ گفت که بیابان‌ها و دریاها در پیش است و عبور از این بیابان و با این قافله عبور کردن و از کثرت به وحدت رفتن راه درازی است بدون پیر راه که هدایت کند تو را وبدون هادی نمی‌شود رفت. پیر راه لازم است.

پیر مغان اشاره به انسان کامل و انسان کامل هم همیشه در این عالم هست. اگر چه ما نشناسیم شما فکر نکنید این عالم بدون انسان کامل میسر است و اگر انسان کامل وجود نداشته باشد اصلاً این عالم وجود ندارد. یک لحظه، حجت همیشه در این عالم است و آن حجت بالغه و کامله خداوند همان پیر راه است.  در هر حال حجت بالغه خداوند است که همیشه هست می‌گوید اگر او به تو دستور می‌دهد حتی سجاده‌ات را به می رنگین کن، بهانه نگیر نگو به عقل من چنین نمی‌رسد باید تسلیم دستور حجت خدا باشی اگر اون حجت بالغه به تو گفت، دستورش را بشنو اینجا راهنما را حافظ لازم می‌داند، در طی طریق معرفت طی طریق معرفت بدون راهنما نمی‌شود.حافظ هادی را لازم می‌داند و اینجا اشاره به چند مطلب است :لزوم امامت یعنی انسان کامل همیشه در عالم لازم است و اگر لازم نبود خدا انبیا و اولیا را نمی‌فرستاد حافظ می‌گوید: اگر پیر مغان در این راه سخت به تو گفت به می سجاده رنگین کن تو رنگین کن و نگران نباش که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها.سالک کیست؟ اینجا سالک سالک راه حق است اون کسی است که راه را پیموده سالک کسی است که سلوک کرده است این راه را رفته پیچ و خم‌ این راه را می‌داند نشیب و فراز این راه را می‌داند. شب و روز راه را می‌داند، بلندی و پستی راه را می‌داند، مشکلات راه کجاست، این‌ها را می‌داند و به تو می‌گوید از این راه برو.

اینجا حافظ راهنمای کامل را لازم می‌داند.سالک هم راه دارد و هم رسم دارد، هم کیفیت راه رفتنش معلوم است که کجا بروی، کجا بنشینی، کجا استراحت کنی، چقدر راه بروی، اینها را باید هادی راه بگوید حالا ممکن است شما از طریق باطن اتصال داشته باشی با یک مقام معنوی.


قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مکن
  ظلمات است بترس از خطر گمراهی

  به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم
که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد


منبع :تلخیصی از بیانات دکتردینانی دربرنامه معرفت شبکه چهارکلمات کلیدی : امام شناسی

شطح شبانه

ازقیل وقال خسته ام ؛بیشتر ازخودم!

بچشانم ازمی راحت شوم ...

ارحنی یا...کلمات کلیدی : دل نوشته

وحدت وجود

ملکوت کثرات؛ تعینات وجود بی کرانه است،که نه معدوم اند نه موجود اند ...

دریافتی بود از وحدت شخصی وجود

او گفت که:وکذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین...

امام خمینی (ره) :

 جز هستی دوست در جهان نتوان یافت

در نیست نشانه ای ز جان نتوان یافت

در خانه اگر کس است یک حرف بس است

در کون و مکان به غیر آن نتوان یافت

 دیوان امام, ص 201کلمات کلیدی : دل نوشته

شمع وپروانه

  در گردش پروانه سر عشق را دریافتم آنگاه که سهم پروانه از شمع همه اش شد...

 کاش سهم بال های من هم از تو همه اش باشد...کلمات کلیدی : دل نوشته