سفارش تبلیغ
صبا

استنطاق آیات

یکی ازروش های تفسیر طبق روایت امیرالمومنین استنطاق ازآیه است برای استنطاق باید سوالاتی رادرمقابل آیات قرارداد وجواب را ازآیه گرفت مثلا برخی سوالاتی که می توان درمقابل سوره حمد قراردارد:

1-درخواست هدایت ازسوی نمازگزار ازخدا به چه معناست؟

2-مقصودازهدایت چیست؟

3-آیاهدایت تکوینی است یاتشریعی؟

4-چرابه صورت جمعی درخواست می شود؟

5-مقصود ازصراط مستقیم چیست؟

6-آیا صراط مستقیم متعدد است یاواحد؟

7-روندگان صراط مستقیم چه کسانی هستند؟

8-دربرابرصراط مستقیم چه صراط هایی وجود دارد؟

9-مصادیق مغضوب علیهم وضالین چه کسانی هستند؟

این بحث ادامه دارد....

 کلمات کلیدی :