سفارش تبلیغ
صبا

تاسیس اصل درمساله ملازمه

آخوند:نفی واثبات ملازمه هنگام شک درملازمه بااصل ممکن نیست

اصل دراینجا:استصحاب حالت سابقه

دلیل:ملازمه وعدم ملازمه ازلی است لذا حالت سابقه ندارد.

لکن باسرایت شک به وجوب مقدمه هنگام شک درملازمه می توان وجوب مقدمه رانفی کردچون حالت سابقه دارد.

مثال :اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان ...وجوب ذی المقدمه فعلی شده لکن شک درملازمه سرایت به شک دروجوب طهارت میکندلذا شک داریم مقدمه هم یجب اولاوحالت سابقه عدم وجوب است

دلیل:وجوب مقدمه حالت سابقه دارد به وسیله استصحاب >نفی وجوب مقدمه

اشکال :

وجوب مقدمه قابلیت جعل ندارد

دلیل:چراکه نسبتش با ذی المقدمه چون نسبت ماهیت ولوازم آن است ووجوب مقدمه ماهیتا متفرع برذی المقدمه است.وجعل به اصل ماهیت تعلق میگیرد ولوازم به همان جعل ماهیت جعل میشوند،ابن سینا:ماجعل الله المشمشه مشمشه ....

نتیجه:به وجوب مقدمه جعل مستقل تعلق نمیگیرد لذا بااصل نفی نمی شود

وچون دراستصحاب باید مستصحب مجعول باشد یاوجودش رابه حسب اثرمجعول امتداد دهیم لذا دراین وجوب نه جعل بسیط ممکن است نه تالیفی

جواب به اشکال:اجزاءبه تبع کل مجعول اند وبه اعتبار جعل وجوب ذی المقدمه میتوان گفت مقدمه هم قابل رفع ووضع است

اشکال مرحوم تبریزی به جوابآخوند:اگربگوییم این به تبع آن است این چه لازم ماهیتی است وچگونه قابل تفکیک است؟مقدمه رانفی کنی درحالی که ذی المقدمه هست؟فرع رانفی کنی درحالی که اصل هست؟

جواب به اشکال به جواب:

نفی ملازمه واقعی نمی کنیم

جواب به جواب:

اگردعوی ملازمه اعم باشد هم درلوح محفوظ هم درفعلیت تنافی رخ می دهد...

 

 

 

 

 

 کلمات کلیدی : خارج اصول فقه ،تقریرات درس استاد نیلی،مقدمه واجب،ملازمه