سفارش تبلیغ
صبا

فرق رسول ونبی

فرق رسول ونبی

نظرمشهور:

نسبت بین این دوعموم وخصوص مطلق است نبی عام است ورسول خاص

کل رسول نبی ولیس کل النبی الرسول

النبی:الانسان المخبر عن الله

الرسول:الانسان المخبرعن الله ویکون مامورا بالتبلیغ

مبدااین نظریه:1

-روایاتی که برافتراق رسول ازنبی دلالت داردمثلا روایت جابرازامام باقرا:ن الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان نتخذه نبیا...

2-برخی آیاتی که اشاره به ماموریت تبلیغی برای رسول داردمثلا ماعلی الرسول الا البلاغ....و....

منبع این آیات وروایات:المیزان ج 2 ص44 البرهان ج 5 ص309 کافی ج 1 ص 175 خصال ومعانی الاخبار

وجه فارق رسول بانبی درروایات :درکیفیت تلقی وحی

نقدعلامه طباطبایی برنظرمشهورذیل آیه 203 بقره:

لکن هذا الفرق لایویده کلامه تعالی :واذکرفی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا

آیه درمقام مدح وتعظیم است ولایناسب هذاالمقام التدرج من الخاص الی العام

نقدهای دیگر:

تنافی باآیه 213 بقره

بعث الله النبیین مبشرین ومنذرین

جمع محلای الف ولام عموم رامیرساند ووظیفه تبلیغ رابرای نبی اثبات می کند

تنافی باآیه

وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین

عداوت فرع برتبلیغ

سوال :طبق نظر مشهور دلیل برعصمت نبی چیست؟حدوسط استدلال هدایت است...

نتیجه:

طبق نظرمرحوم علامه تفاوت رسول ونبی قابل انکارنیست اما ربطی به نسبت مفهومی بین این دوواژه ندارد ورسول اخص مصداقی ازنبی است ورابطه مفهومی این دوتباین است بلکه رسول نبی است بایک سقارت ویژه

رک:ج 2 المیزان ص 140 وتسنیم ذیل 213بقره

 

 

 کلمات کلیدی :
<      1   2